skip to Main Content

Artikel 1: Algemene Voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, begrotingen en  tot stand gekomen overeenkomsten tussen opdrachtgever, zijnde de wederpartij van Uitvaartverzorging Schmitz, hierna te noemen opdrachtnemer. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Overeenkomst

De opdrachtgever verplicht zich door het ondertekenen van de overeenkomst tot betaling van de definitieve rekening. De opdrachtgever kan er zich niet op beroepen dat zij namens en voor rekening van het vermogen en/of erven van de overledene heeft gehandeld.

Artikel 3: Te leveren diensten

a. Bij het aangaan van de schriftelijke overeenkomst zal opdrachtnemer een begroting van de te verwachten kosten opstellen gebaseerd op een omschrijving van te leveren diensten en materialen. Als de opdrachtgever na ondertekening van de overeenkomst de opdracht intrekt, worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.

b. Tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart kan de opdrachtgever wijzigingen aan opdrachtnemer doorgeven. Eventueel voor die tijd aangeschafte materialen

( kist en aanverwante) zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 4: Aangifte overlijden

a. De aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand wordt gedaan door de opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen.

b. Onjuiste vermeldingen in de Akte van overlijden kan opdrachtnemer niet worden toegerekend.

Artikel 5: Tijdstippen en levering

a. De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De dag en het uur van de uitvaart is bepaald onder het voorbehoud en goedkeuring door de beheerder/ koster van de betreffende begraafplaats/ crematorium, dan wel kerk.

b. Wijzigingen van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur kan slechts plaatsvinden binnen 24 uur na de eerste afspraak, na onderling overleg en verkregen wederzijdse toestemming.

Eventueel al gedrukte kaarten of een geplaatste advertentie waarin het verkeerde tijdstip staat vermeld zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6: Drukwerken

a. Aankondigingen van overlijden(rouwkaart, advertentie, dankbetuiging en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden) worden geleverd overeenkomstig de door- en/ of in overleg met de opdrachtgever schriftelijk vastgestelde tekst.

b. De opdrachtgever krijgt, tenzij anders is overeengekomen, een drukproef van de aankondiging overhandigd ter goedkeuring. De goedkeuring wordt beschouwd als opdracht. Fouten in de goedgekeurde tekst die leiden tot het opnieuw moeten vervaardigen van de aankondigingen of het opnieuw moeten plaatsen van een advertentie worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

c. Na goedkeuring van de tekst worden advertenties met betrekking tot het overlijden voor opdrachtnemer geplaatst in de door de opdrachtgever gewenste (dag)bladen.

Artikel 7: Vervoer

Wijziging van het aantal overeengekomen voertuigen dient uiterlijk op de dag voorafgaande aan de uitvaart voor 12.00 uur aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden. De overeengekomen prijs zal overeenkomstig deze wijzigingen aangepast worden.

Artikel 8: Verzekeringen

Indien er uit aan opdrachtnemer gestelde verzekeringspolissen aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan zal deze ten gunste van de begunstigde overgeschreven worden of ten gunste van een ander die uitdrukkelijk door de begunstigde daartoe aangewezen is c.q. wordt (in goed overleg).

Artikel 9: Kostenbegroting

In de begroting worden de kosten voor de opdrachtgever samenhangend met leveringen van toeleveranciers, voor zover redelijkerwijs mogelijk, nauwkeurig aan de opdrachtgever opgegeven. De uiteindelijk gemaakte kosten worden de opdrachtgever, na de uitvaart, in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever na het ondertekenen van de begroting extra leveringen of diensten verlangt, verplicht zij zich tot betaling.

Artikel 10: Betaling

Betaling door de opdrachtgever dient, indien niet anders schriftelijk overeengekomen, plaats te vinden binnen 30 dagen na ontvangst van de gespecificeerde nota.

Artikel 11: Aanvulling betaling

Betaling door de opdrachtgever die in het buitenland woonachtig is, dient op basis van de overeenkomst (en begroting) voorafgaand aan de uitvaart te geschieden en uiterlijk 24 uur voor de uitvaart door opdrachtnemer ontvangen te zijn. Na de uitvaart vindt, indien van toepassing, verrekening plaats.

Artikel 12: Niet tijdige betaling

Bij niet tijdige betaling binnen in artikel 10 en 11 gestelde termijn, brengt opdrachtnemer tot de dag der algehele voldoening 1% rente per maand bij de opdrachtgever in rekening over de periode dat de opdrachtgever in verzuim is.

Artikel 13: In gebreke blijven betaling

Bij een tweede herinnering worden extra administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 14: Uit handen geven betaling

Opdrachtnemer is gerechtigd zodra de opdrachtgever van rechtswege in gebreke en verzuim is met nakoming van de betaling, de vordering uit handen te geven. De hieruit voortvloeiende (buiten)gerechtelijke kosten komen integraal voor rekening van de opdrachtgever en bedragen  minimaal 15% van de hoofdsom.

Artikel 15: Garanties

a. Opdrachtnemer staat in voor / garandeert de juiste begeleiding van de uitvaart.

b. Voor gebreken in of tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, is opdrachtnemer aansprakelijk voor het bedrag van de diensten/ levering, doch tot het maximale bedrag van de uitvaart, tenzij die gebreken of tekortkomingen haar niet toegerekend kunnen worden.

Artikel 16: Oponthoud

Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtnemer, tenzij veroorzaakt door de schuld van de opdrachtgever en/ of als zij de opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend.

Oponthoud en vertraging kunnen de opdrachtnemer niet worden toegerekend als zij niet zijn te wijten aan haar schuld, nog krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening zijn (noodweer, ongelukken dan wel anders zins).

Artikel 17: Geschillen

Geschillen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer over de uitvoering en/of nakoming van de afspraken over de uitvaartbegeleiding zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen.

Artikel 18: Slotbepaling

Het Nederlands Recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.

Aldus opgesteld te Nijensleek op 1 februari 2015

Privacy Policy Uitvaartverzorging Schmitz

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uitvaartverzorging Schmitz kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maar van de diensten van Uitvaartverzorging Schmitz, en/ of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Uitvaartverzorging Schmitz verstrekt.

Uitvaartverzorging Schmitz kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam en uw burgerlijke staat. Uw geboortedatum en plaats van geboorte. Uw gegevens door u vastgelegd in het Persoonlijk Wensenboekje of online wensenformulier. Gegevens betreffende het overlijden en de uitvaart. Gegevens van uw uitvaartverzekering(en). Uw geloof- en levensovertuiging. Uw adresgegevens, waaronder: uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw IP-adres.

Waarom Uitvaartverzorging Schmitz gegevens nodig heeft:

Uitvaartverzorging Schmitz verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/ of om u schriftelijk ( per e-mail en/ of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Ook kan Uitvaartverzorging Schmitz u op uw verzoek uw persoonsgegevens gebruiken om u van informatie te voorzien over onze bedrijfsactiviteiten en vakgerelateerde onderwerpen. Daarnaast kan Uitvaartverzorging Schmitz uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uitvaartverzorging Schmitz bewerkt en bewaart uw persoonsgegevens met Microsoft Office 365 (opgeslagen binnen de Europese Unie). Uw gegevens worden opgeslagen voor de duur dat dit voor u en ons nodig is. Zijn de gegevens niet langer nodig en is er geen noodzaak om dit nog langer op te slaan, dan zullen wij de gegevens in overleg met u overdragen (dataportabilliteit) of vernietigen.

Delen van uw gegevens met derden:

Uitvaartverzorging Schmitz verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een Wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek:

Op de website van Uitvaartverzorging Schmitz worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adre svan uw computer en tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Uitvaartverzorging Schmitz gebruikt deze informatie om de werkingvan de website te verbeteren. De gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met Gogle Analytics. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer ( IP-adres), overgebracht naar en en door Google opgeslagen opservers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Uitvaartverzorging Schmitz te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe Wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Uitvaartverzorging Schmitz heeft hier geen invloed op. Uitvaartverzorging Schmitz heeft Google geen toestemming gegeven om via Uitvaartverzorging Schmitz verkregen Analytics- informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@uitvaartverzorging-schmitz.nl. Uitvaartverzorging Schmitz zal zo snel mogelijk, doch binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging:

Uitvaartverzorging Schmitz neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Uitvaartverzorging Schmitz wordt dusdanig gehost, dat er alles aan gedaan wordt om te voorkomen dat uw persoonsgegevens in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet voldoende goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de door Uitvaartverzorging Schmitz verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Uitvaartverzorging Schmitz via onderstaand e-mailadres

Uitvaartverzorging Schmitz is als volgt te bereiken:

Postbus 105, 8330 AC  Steenwijk

Telefoon: 0521-851879 of 06-51603386

e-mailadres: info@uitvaartverzorging-schmitz.nl

KvK 62699598

+
X

Afscheid magazine 2019

magazine Download hier

Björn Schmitz

Uitvaartzorg van nu, met oog voor traditie
Compleet verzorgde uitvaart waarbij uw wensen centraal staan. Omdat herinneren bijzonder mag zijn.

    Neem vandaag contact op


    Ik ga akkoord met de privacyverklaring.

    Back To Top